Förfina sökning

Mötesplatser för äldre i flemingsberg

Arbetet formas i fyra lokala grupper som vi kallar Mötesplats för lokal samverkan. Så här gör vi Ett av Nestors huvuduppdrag är att främja och stärka mötesplatser för äldre i flemingsberg mellan landsting och kommun kring sköra äldre.

Vi stödjer inte din webbläsare!

Hur då? Samverkansarbetet skapas och formas i ett antal lokalt sammansatta arbetsgrupper som vi kallar Mötesplatser för lokal samverkan eller Mötesplatser.

TRAILER ORTENS BÄSTA POET 2017

Mötesplatser för lokal samverkan — deltagare Det finns fyra Mötesplatser inom Nestors ägarorganisationer. I varje Mötesplats finns representanter för kommun, primärvård och slutenvård. De flesta är chefer eller arbetar på annat sätt med verksamhetsutveckling. Från kommunerna kommer deltagarna från beställar- och utförarsidan och från landstinget kommer deltagarna från geriatrik, vårdcentral och rehabverksamhet.

Botkyrka.se

Gemensamt för deltagarna som bjuds in är att de har intresse för samverkan och har mandat att fatta beslut om lokala förbättringsarbeten. Översikt av Nestors ägarorganisationer uppdelade i fyra lokala Mötesplatser. Klicka på bilden för att få en större version! Vad görs på Mötesplatserna?

Öppen verksamhet Huddinge

Glapp kan t. Eller i andra sammanhang där det krävs samverkan mellan kommun, primärvård och slutenvård. På träffarna diskuterar deltagarna gemensamt vad problemen kan bero mötesplatser för äldre i flemingsberg och beslutar tillsammans hur de kan lösas genom konkreta förbättringsarbeten, exempelvis: — utvecklingsarbeten — kompetensutveckling — informationsinsatser Se nedan eller i vänsterspalt vilka projekt och aktiviteter som har tagits fram i anslutning till Mötesplatserna.

Läs även om andra aktiviteter under varje Mötesplats! Utbyte av erfarenheter och omvärldsbevakning En viktig funktion hos Mötesplatserna är även utbyte av erfarenheter och att berätta om den egna organisationens uppdrag och verksamhet.

online dating i katrineholm hitta sex i s: t göran

Här fångas även upp vad som pågår i omvärlden kring aktuella frågor om samverkan lokalt, regionalt och nationellt. Nestor spindeln i nätet Nestor har byggt upp Mötesplatserna och formar innehållet för träffarna tillsammans med deltagarna.

Nestor sammankallar, håller ihop och driver arbetet i Mötesplatserna framåt. Utvärdering En utvärdering av Mötesplatserna har gjorts i en rapport publicerad hösten Studien bygger på dokument, lägesrapporter och intervjuer med deltagare från Mötesplatserna. Rapporten beskriver Mötesplatserna, hur dessa påverkar förutsättningarna för en sammanhållen vård och omsorg och vilka resultat som hittills har uppnåtts och vilken roll en FoU-enhet kan ha som sammanhållande aktör.

  1. Stockholm singel kvinna
  2. Singel kvinna i kalmar s: t johannes
  3. Visa alla Mötesplatser och träffpunkter Träffpunkter eller mötesplatser finns på de flesta orter i landet och arrangeras ofta av kommunen.
  4. Romantisk dejt köpinge
  5. Singlar i djurö
  6. Mötesplatser och sällskap | tapissier-lanoe.com
  7. Tidningsarkiv Så ska Huddinge planera för framtidens äldre Huddinges äldre blir fler, friskare och äldre.

Denna fråga har blivit allt viktigare att fördjupa sig i utifrån erfarenheterna från samverkansarbetet under coronapandemin. Utvecklingsmedel från Vinnova En av Mötesplatserna fick hösten medel från Vinnova för att studera och beskriva hur samverkan sker inom ramen för Mötesplatsen, och för att ytterligare utveckla och stärka arbetssätten hos alla fyra Mötesplatser.

En forskargrupp inom Hälso- och sjukvårdsforskning vid Uppsala universitet fick i uppdrag att observera ett antal Mötesplatsträffar. Ett antal kompletterande intervjuer med deltagare gjordes också. Resultaten ligger till grund för utveckling av alla Mötesplatser. Forskargruppens resultat kommer att presenteras i en vetenskaplig artikel. Några metoder från innovationsfältet har testats, exempelvis ett reflektionsverktyg kallat MIO-modellen Mera Innovation i Offentlig sektor.

Så ska Huddinge planera för framtidens äldre

Teman Mötesplatserna har arbetat med följande områden januari till mars LUSEN Vi har delat erfarenheter och tagit del av goda exempel, lärt mer om utmaningarna och diskuterat avvikelser.

Flera workshops har genomförts för personal från geriatrik, primärvård och kommun kring den gemensamma utskrivningsplaneringen, där alla måste ta ansvar för sina delar. Nestor har stöttat planering och genomförande av dessa workshops. Syftet var att få underlag för diskussioner kring det lokala arbetet med SIP, och för att se om det finns anledning att arbeta mer aktivt för att få igång fler SIP. Psykisk ohälsa hos äldre Omvärldsbevakning över vad som händer inom detta område har presenterats av Nestor på Mötesplatserna.

Öppenvårdspsykiatrin har bjudits in till flera av grupperna.

ölmstad online dating marstrand hitta sex

Utifrån resultat från en rapport från äldreFoUerna i Stockholm har förslag på utvecklingsområden tagits fram och diskuterats i Mötesplatserna. Det mest aktuella har handlat om att arbeta vidare med kommunvisa kartläggningar över de gemensamma mötesplatser för äldre i flemingsberg och stöd som erbjuds äldre som lider av psykisk ohälsa.

Coronapandemin Nestor bjöd in till digitala samtal i respektive Mötesplatsgrupp i maj för att höra hur läget är ute i verksamheterna med fokus på hur samverkan fungerat under coronavåren.

östervåla dating dejta i åkers styckebruk

En enkät, gemensam för alla fyra äldre-FoU:er i Stockholm med generella frågor om samverkan under pandemin och frågor om utskrivningsprocessen från slutenvård skickades ut i juni månad. Resultaten kommer att presenteras senare under hösten.

Vi fortsätter med Teamsmöten hösten och kommer att fördjupa diskussionerna kring lärdomarna från samverkansarbetet under våren- i syfte att kunna utveckla samverkan vidare.

BALANS I LIVET. Vecka 40 vill vi uppmärksamma vad som erbjuds till seniorerna.

Några av de frågor som har diskuterats är nya arbetssätt och rutiner kring samverkan som har tagits fram under coronapandemin, och hur lokal samverkan bäst kan organiseras i kluster, samverkansgrupper etc.

Mötesplatserna var för sig Här kan du se vilka personer som ingår i grupperna och ta del av ny information som berör de olika mötesplatserna.

Värmdö och Nacka.