Vi stödjer inte din webbläsare!

Mötesplatser för äldre i forshälla

dejta i fjärdhundra

Visningar: Transkript 1 Mötesplats vid Saltkällan Frivillig arkeologisk utredning Saltkällan Foss socken, Munkedals kommun Robert Hernek Bohusläns museum Rapport 34 2 3 Redovisning av utförd arkeologisk undersökning Fält med grå bakgrund och fet ram är obligatoriska för redovisning till FMIS. För anvisningar, klicka på rubrikerna och länkar på sidan 2.

Området ligger väster om gamla E6 och strax öster om nya motorvägen och den sydvästra delen av planområdet del av Foss har undersökts tidigare i samband med utbyggnaden av E6 Bohusläns museum Rapport Området utgörs mestadels av granplantering i gammal åkermark.

De ur fornlämningssynpunkt intressanta partierna ligger inom ett litet bergsparti i områdets västra del samt de högst belägna delarna av åkermarken strax söder och öster därom. Vid utredningen grävdes med maskin sammanlagt 19 schakt varav nio grävdes i åkermarken bilaga 2.

fittja göra på dejt

Matjorden i åkern var på sina ställen uppseendeväckande tunn varför det finns skäl att misstänka att delar av matjorden schaktats bort. I åkern gjordes inga fynd. I den igenväxande hagmarken påträffades en cirka 10x4,5 meter stor husgrund med ett spisröse mitt på husets och invid dess norra vägg. Denna byggnad har inte kunnat återfinnas på äldre kartor.

På en mindre yta i strax väster om husgrunden påträffades flinta i tre schakt belägna strax ovanför en sluttning. Ett fynd utgörs av en spånpilspets vilket daterar flintan till yngre mellanneolitisk tid gropkeramisk kultur.

skänninge singel kvinna

Flintorna har sannolikt deponerats då platsen mötesplatser för äldre i forshälla helt nära den dåtida stranden och flintan tolkas som spår efter ett kortvarigt uppehåll. Bilaga 1.

kinnarumma online dating

Översiktskarta med utredningsområdet med omgivande lämningar i fornminnesregistret markerade. Skala 1: Bilaga 2. Karta över utredningsområdet med husgrund och grävda schakt markerade.

Vi stödjer inte din webbläsare!

Skala Förslag till fortsatta åtgärder I västra delen av planområdet påträffades en mindre aktivitetsyta från neolitisk tid. Lämningarna bedöms emellertid inte vara av sådant värde att det motiverar vidare åtgärder. Bohusläns museums bedömning är därför att inga ytterligare antikvariska insatser krävs inför byggnation inom det aktuella utredningsområde.

Robert Hernek Underskrift Datum Version 4 Uppgifter om lägesbestämning Mätmetod Kommentar kring inmätning GPS Inmätt i Sweref 99 Skala Medelfel vid inmätning Anvisning för leverans av lägesuppgifter till RAÄ Anvisning för leverans av lägesuppgifter till länsstyrelse Anvisning för objekttabell för enkel lämningstyp Anvisning för objekttabell för sammansatt lämningstyp Anvisning för antikvarisk bedömning, skadestatus och undersökningsstatus Anvisning för beskrivning Anvisningar för bilaga Objekttabell för särskild utredning Ifylld blankett skickas till: Kontaktuppgifter: e-post: tel: må - fre Version 5 Komplettering till redovisning av utförd arkeologisk undersökning till redovisning av utförd arkeologisk NOK underökning Omslagsbild Framsidans foto taget av Robert Hernek.

Single i forshälla

Fotot som är taget mot nordnordväst visar åkermarken och bergspartiet i norra delen utredningsområdet. Baksidebild Baksidans foto taget av Johan Peterson. Fotot visar en pilspets funnen i schakt 7. Bakgrund Bohusläns museum genomförde den 18 augusti en frivillig arkeologisk utredning inom fastighet SaltkällanFoss socken, Munkedals kommun, Västra Götalands län bilaga 1.

Området ligger strax norr om Saltkällans rastplats och bakgrunden till utredningen är arbete för detaljplan kallad Mötesplats Saltkällan med planerad bensinstation, restaurang med mera.

Området utgörs mestadels av granplantering i äldre lerig åkermark. De ur fornlämningssynpunkt intressanta partierna ligger i hagmark inom ett bergsparti i områdets nordvästra del samt de högst belägna delarna av åkermarken strax söder och öster därom.

Den sydvästra delen av planområdet har undersökts tidigare i samband med utbyggnaden av E6. Undersökningen gällde fornlämning Fossbelägen längs foten av Rödsberget.

Natur och kulturmiljö Området ligger i en dalgång mellan höga berg strax söder om Örekilsälven. Själva planområdet, som ligger meter över havet, består huvudsakligen av öppen åkermark på lera bilaga 1.

dating site västerljung

Åkern sluttar på sina ställen brant mot öster. I den nordvästra delen av planområdet finns ett bergsparti. Mellan uppstickande berghällar är här igenväxande hagmark som även den varit brukad.

Området är dock inte upptagen som åker på ekonomiska kartan från talet. I hagmarken finns också en husgrund men huset har dock inte kunnat återfinnas på äldre kartor.

Jörlanda mötesplatser för äldre

Undersökningen gällde en långsträckt boplats, Fossbelägen längs foten av Rödsberget bilaga 2. Lämningarna var från flera tidsperioder men huvuddelen av fynden härrör från tidigneolitisk tid Petersson I området har gjorts ytterligare undersökningar inför E6.

Till exempel undersöktes på berget öster om Saltkällans gamla marknadsplats ett gravfält, Fossbestående av tolv gravar Toreld Schakten beskrevs och har mätts in digitalt med GPS och fotodokumentation gjordes fortlöpande med digitalkamera.

Resultat Vid utredningen grävdes med maskin sammanlagt 19 schakt varav nio i åkermarken bilaga 2 och 3. I den gamla åkermarken var matjorden på sina ställen uppseendeväckande tunn och troligtvis har delar av matjorden förts bort.

Mötesplatser För äldre I Lövestad

I åkermarken består jordarten mestadels av lerig silt och enda fynden utgjordes av recenta material såsom mötesplatser för äldre i forshälla och tegel bilaga 4. Det mest intressanta partiet inför utredningen var den igenväxande hagmarken i den västra delen. Här påträffades en cirka dejting norrala meter stor husgrund med ett spisröse i husets mitt och invid den norra väggen. Större delen av detta område har varit plöjt och jordarten består av siltig sand, sand eller en blandning av sand, grus och småsten.

Sittgympa med Roger Westin

På en mindre yta i strax väster om husgrunden påträffades slagen flinta i mötesplatser för äldre i forshälla schakt schakt 7, 8 och 10belägna strax ovanför en brant sluttning.

Sammanlagt påträffades 10 flintor varav en var bränd. Flintan utgörs med ett undantag av avslag och övrig slagen flinta.

Mötesplats vid Saltkällan

Undantaget är en, 46 millimeter lång och 10 millimeter bred, spånpilspets av A-typ se rapportens baksida.

Flintorna, som hittades kring 18 meter över havet, har sannolikt deponerats då platsen legat helt nära den dåtida stranden. Fynden tolkas som spåren efter ett kortvarigt uppehåll.

Hotel Resort. Related Pages. Our guests appreciate the hotel's location for the sightseeing. Our guests appreciate the hotel's location for the … or.

Slutsats och åtgärdsförslag I ett bergs- och skogsparti i den västra delen av planområdet påträffades en mindre aktivitetsyta från neolitisk tid. Lämningarna bedöms emellertid vara av så ringa vetenskapligt värde att det inte motiverar vidare åtgärder.

En neolitisk boplats söder om Munkedal.

Fem dagar går fort och det är lite vemodigt att skiljas. Undrar just om vi hänger med till nästa Nordiska träff i Danmark Vi började med fika och hembakat bröd. Sedan samlades 31 danssugna i den fina danslokalen och vi startade med samban Livsglädje i ring. Sedan blev det danser från,Marble Arch och Swingdoors, och lite annat.

Bohusläns museum Rapport Petersson, H. Kulturhistoriska dokumentationer Nr Bohusläns museums förlag. Toreld, C. Boplatser från stenålder, gravar från brons- och järnålder.

I vår åker hon till Spanien för att delta i EM i bodyfitness, där man bedömer kroppens och musklernas utseende utifrån olika kriterier. Mötesplatser för äldre Falupoddens Jon Norberg blev nyfiken och sökte upp Evalinda för en pratstund.

Foss socken i Munkedals kommun. Bohusläns museums Rapport Bilagor Bilaga 1. Översiktskarta med utredningsområdet samt omgi vande lämningar i fornmi nnesregistret markerade. Skala 1: Godkänd från sekretessynpunkt för spridning. Bilaga 2.

Godkänd från sekretessynpunkt för spridning.

Forshälla mötesplatser för äldre

Bilaga 3. Bilaga 4. Schaktbeskrivning Fynd: Inga fynd omhändertogs 8 9 10 11 Bilaga 4.