Bli medlem i PRO

Mötesplatser för äldre i trångsund. Account Options

Sammanfattning I en motion väckt i kommunfullmäktige den 6 oktober föreslår Emil Högberg S att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att göra en inledande studie kring förutsättningarna för att Trångsund ska få nya kultur- och föreningslokaler samt en mötesplats för unga. Motionären vill att kommunen ska ta ett större ansvar än idag för att ge goda förutsättningar för ett rikt kulturliv och bra villkor för föreningar i hela kommunen.

Ärendet har skickats på remiss till kultur- och fritidsnämnden. Nämnden har utrett behoven av samlingslokaler i Huddinge mot bakgrund av förväntad befolkningsutveckling och konstaterar att kommunen har ett bra utbud, men att det behöver breddas. Detta bör göras i första hand genom ökat sambruk med andra förvaltningar och ickekommunala aktörer. Vad gäller Trångsund specifikt ser kulturoch fritidsnämnden att det finns ett framtida behov av att skapa en mötesplats för ungdomar i Trångsund som kan erbjuda lokaler och verksamhet för en bred målgrupp.

Hem Träffpunkter för seniorer - Lunds kommunwww.

Att det finns ett framtida behov av en mötesplats har nämnden tagit upp i remissvar till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden rörande byggandet av två flerbostadshus i Trångsund, mötesplatser för äldre i trångsund framkommer också i lokalförsörjningsplanen för perioden Kommunstyrelsens förvaltning anser att tillgång till kultur- och föreningslokaler och mötesplatser för unga är mycket viktiga delar i utvecklandet av attraktiva och levande stadsmiljöer samt för att utveckla den sociala sammanhållningen.

Förvaltningen instämmer i kultur- och fritidsnämndens inriktning om att försöka samnyttja en framtida mötesplats med andra förvaltningar och aktörer och därmed nå en bred målgrupp. Härefter förklaras överläggningen avslutad.

Beslutet delges Kultur och fritidsnämnden. Vad gäller Trångsund specifikt ser kultur- och fritidsnämnden att det finns ett framtida behov av att skapa en mötesplats för ungdomar i Trångsund som kan erbjuda lokaler och verksamhet för en bred målgrupp.

  1. BALANS I LIVET. Vecka 40 vill vi uppmärksamma vad som erbjuds till seniorerna. - PDF Free Download
  2. Singlar i östra kärrstorp
  3.  Дэвид, прости .
  4. Dejta kvinnor
  5. Trångsund - PRO
  6. Взрывной волной Сьюзан внесло в кабинет Стратмора, и последним, что ей запомнилось, был обжигающий жар.
  7. ГЛАВА 125 - Сколько у нас времени? - крикнул Джабба.

Bakgrunden till motionen är att Emil Högberg S anser att kommunen, utöver satsningar i Huddinge centrum, också behöver satsa på kultur- och föreningsliv i Vårby, Segeltorp och inte minst i Skogås och Trångsund. I den östra delen av kommunen bor var fjärde kommuninvånare och enligt motionären är Huddinge centrum inte alltid en naturlig plats att åka till för de som bor där. I motionen skriver Emil Högberg S vidare att han vill att kommunen samtalar med det lokala kultur- och föreningslivet om var exakt i området mötesplatsen bör vara, samt hur den skulle kunna se ut.

Han tar också upp att det finns ett stort mötesplatser för äldre i trångsund och en stor efterfrågan på en mötesplats samt kulturoch föreningslokaler.

Vi stödjer inte din webbläsare!

Remissinstansens synpunkter Motionen har gått på remiss till kultur- och fritidsnämnden. Nämnden utredde behovet av samlingslokaler i kommunen mot bakgrund av förväntat befolkningsutveckling och andra relevanta faktorer. Bedömningen är att kommunen har ett bra utbud av samlingslokaler men att det behöver breddas, detta i första hand genom ökat sambruk med andra förvaltningar och ickekommunala aktörer.

Vad gäller Trångsund specifikt bedömer kultur- och fritidsnämnden att det finns ett framtida behov av att skapa en mötesplats för ungdomar i Trångsund och erbjuda lokaler och verksamhet för en bred målgrupp, det vill säga även andra kultur- och föreningsaktiva. Att de finns ett behov av en mötesplats har nämnden tagit upp i två remissvar till samhällsbyggnadsnämnden avseende detaljplan för del av Bonden 1 och del av Hammartorp i Trångsund, vilka beskriver uppförandet av två flerbostadshus varav ett med ungdomsbostäder.

Человек ничего не сказал, задумался на мгновение, а потом обратился к Сьюзан. - Лиланд Фонтейн, - представился он, протягивая руку.  - Я рад, что вы живы-здоровы. Сьюзан не отрывала глаз от директора. Она была уверена, что рано или поздно познакомится с этим человеком, но никогда не думала, что это случится при таких обстоятельствах.

I remissvaren framför kultur- och fritidsnämnden att man i sin lokalförsörjningsplan tar upp vikten av kulturverksamhet och funktionella lokaler i alla kommunens delar och att detta saknas i flera delar av Huddinge, samt att det finns stora behov att se över möjligheterna till bra mötesplatser för ungdomar i Trångsund.

Flickor ser det som den allra viktigaste satsningen och pojkar som den näst viktigaste satsningen efter idrott. Flickorna i Huddinge besöker dem dock i långt mindre utsträckning än pojkarna.

 - Как твои дела. - Не жалуюсь. Джабба вытер губы.

Det är fler ungdomar som skulle vilja besöka mötesplatserna än som faktiskt gör det. I Trångsund mötesplatser för äldre i trångsund idag en öppen mötesplats för ungdomar i åldern år i form av musikfritidsgården Rockville, och i Skogås finns mötesplatsen Mötesplatser för äldre i trångsund. Enligt kommunens befolkningsundersökning förväntas åldersgruppen år i Trångsund öka med cirka personer fram till årfrån till 1vilket motsvarar en ökning med 24 procent.

BALANS I LIVET. Vecka 40 vill vi uppmärksamma vad som erbjuds till seniorerna.

Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning anser att tillgång till kultur- och föreningslokaler och mötesplatser för unga är mycket viktiga delar i utvecklandet av attraktiva och levande stadsmiljöer samt för att utveckla den sociala sammanhållningen. Genom att människor från olika områden, åldrar och erfarenheter möts kan den mellanmänskliga tilliten stärkas och därmed den sociala sammanhållningen i samhället.

För att främja jämlikhet är det också viktigt hur mötesplatser utformas så att alla grupper i samhället får tillgång på lika villkor, exempelvis både flickor och pojkar.

Vad gäller behovsbilden av en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler i Trångsund har kultur- och fritidsnämnden gjort bedömningen att det finns ett framtida behov av att skapa en mötesplats för ungdomar, och som även kan fungera i ett bredare perspektiv och för en bredare målgrupp.

Generellt för Huddinge anser nämnden att kommunen har ett bra utbud av samlingslokaler men att det behöver breddas, i första hand genom ökat sambruk med andra förvaltningar och ickekommunala aktörer. Dels för effektivare resursutnyttjande men även för att det skapar förutsättningar för möten mellan olika typer av grupper vilket är bra för den sociala sammanhållningen.

mötesplatser för äldre i trångsund norrköping romantisk dejt

Exempelvis skulle skollokaler kunna användas som samlingslokal för föreningar kvällstid och en mötesplats för unga kan användas av föreningar på dagtid. Däremot ska Huge i dialog med kultur- och dating i visby se över möjligheterna inom planområdet eller i Trångsunds centrum. Motionen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens tjänsteutlåtande, daterat den 30 januari Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Said, Anders Utredare Bilagor 1.

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler motion väckt av Emil Högberg S. Remissvar från kultur- och fritidsnämnden.

mötesplatser för äldre i trångsund dating sweden örbyhus

Huge fastigheter AB. Kommunfullmäktige i Huddinge 6 oktober MOTION Mötesplatser för äldre i trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler Vi socialdemokrater vill att kommunen ska ta ett större ansvar än i dag för att ge goda förutsättningar för ett rikt kulturliv och bra villkor för föreningar i hela kommunen.

Det är bra med satsningar på Fullersta gård och vi vill att det så kallade huvudbiblioteket på Kommunalvägen ska få mer tillgängliga lokaler i Huddinge centrum.

Om det blir ett nytt kommunhus är det östergarn dejt bra om det finns kulturlokaler där. Men kommunen måste också satsa på kultur- och föreningsliv i Vårby, segeltorp och inte minst i Skogås och Trångsund.

Nu vill vi att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att göra en inledande studie för att kunna skapa förenings- och kulturlokaler i Trångsund kombinerat med en mötesplats för unga. Exakt var i området och hur det skulle kunna se ut vill vi att kommunen samtalar med det lokala kultur- och föreningslivet om, men vi vet att det finns ett stort behov och en stor efterfrågan.

Mötesplatser För äldre I Genarp

Mot bakgrund av det ovan föreslår vi att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att göra en inledande studie kring förutsättningarna för att Trångsund ska få nya kultur- och föreningslokaler samt en mötesplats för unga. Beskrivning av ärendet I en motion daterad föreslår socialdemokraterna att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att göra en inledande studie kring förutsättningarna för att Trångsund ska få nya kultur- och föreningslokaler samt en mötesplats för unga.

Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har genomfört en utredning kring behoven av samlingslokaler i Huddinge mot bakgrund av förväntad befolkningsutveckling och andra relevanta faktorer. I utredningen konstateras att kommunen idag har ett bra utbud av samlingslokaler men att utbudet behöver breddas, något som i första hand bör göras genom ökat sambruk med andra förvaltningar och ickekommunala aktörer.

Den enkätbaserade undersökningen Ung livsstil som genomfördes 20 l O visade att lokaler för kultur- och fritidsverksamhet är efterfrågade bland unga i kommunen.

mötesplatser för äldre i trångsund hitta sex i forsa- hög

Under vintern genomförs undersökningen på nytt och resultatet kommer att ligga till grund för förvaltningens fortsatta arbete. Kultur- och fritidsnämnden har i november svarat på remiss om detalplan för del av Bonden l och del av Hammartorp l : l i Trångsund vilken beskriver planerna för uppförande av två flerbostadhus i anslutning till pendeltågsstationen i Trångsund, varav ett med ungdomsbostäder. I remissvaret tas bland annat upp att det i KUF:s lokalförsörjningsplan sägs att "En viktig förutsättning för att få till stånd en utveckling av kulturverksamhet och eget skapande i kommunens alla delar är att det finns funktionella lokaler och scener för ändamålet.

Mötesplatser För äldre I Genarp

Detta är något förvaltningen tagit upp i två tidigare remissvar, ochi ärendet och som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tar hänsyn till i det fortsatta arbetet. I förlängningen av detta menar förvaltningen att det finns ett behov av att skapa en mötesplats för ungdomar i Trångsund som kan fungera i ett bredare perspektiv och erbjuda lokaler och verksamhet för en bred målgrupp.

I sammanhanget mötesplatser för äldre i trångsund också musikverksamheten Rockville vara av betydelse. Sammantaget finns därmed flera delar i förvaltningens arbete som samverkar för att lyfta behovet av den mötesplats för unga som efterfrågas i socialdemokraternas motion.

Propositioner Ordföranden ställer proposition efter varandra om bifall till förvaltningens förslag och till Stefan Björk S m. Omröstning begärs varvid följande voteringsproposition godkänns: Den som bifaller förvaltningens förslag röstar ja, den som bifaller Stefan Björks S m. Det är viktigt att tillgången på kultur- och fritidsverksamhet finns i alla Huddinges kommundelar så att alla kommuninvånare kan delta i kultur- och föreningslivet på lika villkor.

mötesplatser för äldre i trångsund smedjebacken dating sites

Detta är något som vi tycker är viktigt och vi vill därför att kommunen gör en inledande studier kring förutsättningarna för detta. Vi tycker det är synd att nämnden inte biträder motionen- det missgynnar de boende i östra Huddinge.

Den enkätbaserade undersökningen U ng l i vs stil som genomfördes 20 l O visade att lokaler för kultur- och fritidsverksamhet är efterfrågade bland mötesplatser för äldre i trångsund i kommunen.

Senior Power - styrketräning för äldre

Kultur- och fritidsnämnden har i november svarat på remiss om detaljplan för del av Bonden l och del av Hammartorp l: l i Trångsund vilken beskriver planerna för uppförande av två flerbostadhus i anslutning till pendeltågsstationen i Trångsund, varav ett med ungdomsbostäder. I flera delar av kommunen saknas detta vilket medför att bland annat barn och ungdomar och äldre samt personer med funktionsnedsättning inte kan få uppleva kultur eller har möjlighet till eget skapande i närområdet" samt att "Det finns stora behov av att se över möjligheterna till bra mötesplatser för ungdomar i Trångsund".