Brf Gulsparven

Mötesplatser för äldre i huddinge, Kakor på kultur.stockholm

Arbetet formas i fyra lokala grupper som vi kallar Mötesplats för lokal samverkan. Så här gör vi Ett av Nestors huvuduppdrag är att främja och stärka samverkan mellan landsting och kommun kring sköra äldre. Hur då? Samverkansarbetet skapas och formas i ett antal lokalt sammansatta arbetsgrupper som vi kallar Mötesplatser för lokal samverkan eller Mötesplatser.

Hitta träffpunkt och mötesplats för seniorer

Mötesplatser för lokal samverkan — deltagare Det finns fyra Mötesplatser inom Nestors ägarorganisationer. I varje Mötesplats finns representanter för kommun, primärvård och slutenvård.

mötesplatser för äldre i huddinge

De flesta är chefer eller arbetar på annat sätt med verksamhetsutveckling. Från kommunerna mötesplatser för äldre i huddinge deltagarna från beställar- och utförarsidan och från landstinget kommer deltagarna från geriatrik, vårdcentral och rehabverksamhet. Gemensamt för deltagarna som bjuds in är att de har intresse för samverkan och har mandat att fatta beslut om lokala förbättringsarbeten. Översikt av Nestors ägarorganisationer uppdelade i fyra lokala Mötesplatser. Klicka på bilden för att få en större version!

Vad görs på Mötesplatserna? Glapp kan t. Eller i andra sammanhang där det krävs samverkan mellan kommun, primärvård och slutenvård. På träffarna diskuterar deltagarna gemensamt vad problemen kan bero på och beslutar tillsammans hur forsa- hög dating apps kan lösas genom konkreta förbättringsarbeten, exempelvis: — utvecklingsarbeten — kompetensutveckling — informationsinsatser Se nedan eller i vänsterspalt vilka projekt och aktiviteter som har tagits fram i anslutning till Mötesplatserna.

Vi stödjer inte din webbläsare!

Läs även om andra aktiviteter under varje Mötesplats! Utbyte av erfarenheter och omvärldsbevakning En viktig funktion hos Mötesplatserna är även utbyte av erfarenheter och att berätta om den egna organisationens uppdrag och verksamhet. Här fångas även upp vad som pågår i omvärlden kring aktuella frågor om samverkan lokalt, regionalt och nationellt.

Nestor spindeln i nätet Nestor har byggt upp Mötesplatserna och formar innehållet för träffarna tillsammans med deltagarna. Nestor sammankallar, håller ihop och driver arbetet i Mötesplatserna framåt.

Öppen verksamhet Huddinge

Utvärdering En utvärdering av Mötesplatserna har gjorts i en rapport publicerad hösten Studien bygger på dokument, lägesrapporter och intervjuer med deltagare från Mötesplatserna. Rapporten beskriver Mötesplatserna, hur dessa påverkar förutsättningarna för en sammanhållen vård och omsorg och vilka resultat som hittills har uppnåtts och vilken roll en FoU-enhet kan ha som sammanhållande aktör.

Denna fråga har blivit allt viktigare att fördjupa sig i utifrån erfarenheterna från samverkansarbetet under coronapandemin. Utvecklingsmedel från Vinnova En av Mötesplatserna fick hösten medel från Vinnova för att studera och beskriva hur samverkan sker inom ramen för Mötesplatsen, och för att ytterligare utveckla och stärka arbetssätten hos alla fyra Mötesplatser.

Vad innebär fördelningsprinciperna?

En forskargrupp inom Hälso- och sjukvårdsforskning vid Uppsala universitet fick i uppdrag att observera ett antal Mötesplatsträffar.

Ett antal kompletterande intervjuer med deltagare gjordes också. Resultaten ligger till grund för utveckling av alla Mötesplatser.

mötesplatser för äldre i huddinge

Forskargruppens resultat kommer att presenteras i en vetenskaplig artikel. Några metoder från innovationsfältet har testats, exempelvis ett reflektionsverktyg kallat MIO-modellen Mera Innovation i Offentlig sektor. Teman Mötesplatserna har arbetat med följande områden januari till mars LUSEN Vi har delat erfarenheter och mötesplatser för äldre i huddinge del av goda exempel, lärt mer om utmaningarna och diskuterat avvikelser.

mötesplatser för äldre i huddinge

Flera workshops har genomförts för personal från geriatrik, primärvård och kommun kring den gemensamma utskrivningsplaneringen, där alla måste ta ansvar för sina delar. Nestor har stöttat planering och genomförande av dessa workshops. Syftet var mötesplatser för äldre i huddinge få underlag för diskussioner kring det lokala arbetet med SIP, och för att se om det finns anledning att arbeta mer aktivt för att få igång fler SIP.

Psykisk ohälsa hos äldre Omvärldsbevakning över vad som händer inom detta område har presenterats av Nestor på Mötesplatserna.

Inspirationsdag om träning för äldre - Träningens effekt för äldre

Öppenvårdspsykiatrin har bjudits in till flera av grupperna. Utifrån resultat från en rapport från äldreFoUerna i Stockholm har förslag på utvecklingsområden tagits fram och diskuterats i Mötesplatserna. Det mest aktuella har handlat om att arbeta vidare med kommunvisa kartläggningar över de gemensamma insatser och stöd som erbjuds äldre som lider av psykisk ohälsa. Coronapandemin Nestor bjöd in till digitala samtal i respektive Mötesplatsgrupp i maj för att höra hur läget är ute i verksamheterna med fokus på hur samverkan fungerat under coronavåren.

En enkät, gemensam för alla fyra äldre-FoU:er i Stockholm med generella frågor om samverkan under pandemin och frågor om utskrivningsprocessen från slutenvård skickades ut i juni månad. Resultaten kommer att presenteras senare under hösten.

Bli medlem i PRO

Vi fortsätter med Teamsmöten hösten och kommer att fördjupa diskussionerna kring lärdomarna från samverkansarbetet under våren- i syfte att kunna utveckla samverkan vidare. Några av de frågor som har diskuterats är nya arbetssätt och rutiner kring samverkan som har tagits fram under coronapandemin, och hur lokal samverkan bäst kan organiseras i kluster, samverkansgrupper etc.

Visa alla Mötesplatser och träffpunkter Träffpunkter eller mötesplatser finns på de flesta orter i landet och arrangeras ofta av kommunen. Men det kan också vara privata eller ideella aktörer som står bakom eller så är drivs de i samarbete mellan flera olika. Ofta finns ett schema som varierar över veckan och vad man hittar på formas ofta utifrån besökarnas intressen och önskemål. Här kan du läsa mer om mötesplatser och träffpunkter Organisationer och föreningar Ett sätt att träffa nya människor och få gemenskap är att gå med i en organisation eller förening. Dessa finns i hela landet och har regionala och lokala föreningar eller avdelningar som ordnar aktiviteter och träffar för seniorer.

Mötesplatserna var för sig Här kan du se vilka personer som ingår i grupperna och ta del av mötesplatser för äldre i huddinge information som berör de olika mötesplatserna. Värmdö och Nacka.