Kommande aktiviteter

Mötesplatser för äldre i svenljunga, Javascript är avstängt

Transkript 1 Handlingsprogram Socialdemokraterna i Svenljunga 2 Vi Socialdemokrater i Svenljunga vill forma ett samhälle genomsyrat av demokratins ideal om alla människors lika värde.

Frihet och jämlikhet i ett solidariskt samhälle är målet. Ett samhälle där segregation och diskriminering inte får fotfäste.

mötesplatser för äldre i svenljunga

Ett samhälle där alla kan växa till fria och självständiga människor och med en generell välfärd där behoven och inte plånboken styr. Ett samhälle där trygghet, rättvisa och utveckling är en ledstjärna. Jobben är vår viktigaste fråga. Fler jobb ger stark ekonomi och möjlighet att utveckla skolan, äldreomsorgen och vården, samtidigt som det ökar människors möjligheter att styra över sina egna liv.

mötesplatser för äldre i svenljunga

Mötesplatser för äldre i svenljunga kräver också att det finns stabila och trygga arbetsmarknadsförsäkringar a-kassa och en aktiv arbetsmarknads politik med stora möjligheter till vidareutbildning, för att klara konkurrenskraften. En stabil ekonomi är ett måste för att kunna utveckla kommunen. Svenljunga kommun skall därför ha en budget i balans för att klara framtidens utmaningar.

Full sysselsättning har alltid varit det viktigaste målet för den socialdemokratiska politiken.

mötesplatser för äldre i svenljunga

Arbete ger innehåll i tillvaron, självkänsla och värdighet. Full sysselsättning kräver ett bärkraftigt och konkurrensdugligt näringsliv. Kommunen kan på flera sätt skapa goda förutsättningar för näringslivet, och därmed för fler jobb på orten. Industrimark i goda lägen, trygg energiförsörjning och bra trafiklösningar är kommunala insatser som underlättar näringslivets utveckling. Utbildning av god kvalitet i grundskola, gymnasium och högskola är nödvändig för näringslivets kompetensförsörjning.

Turism och serviceföretag har stora möjligheter att skapa fler arbetstillfällen i kommunen. Utveckling av Svenljunga och samarbete med andra kommuner Svenljunga är en kommun som till ytan är stor men befolkningsmässigt liten.

  • Vimmerby dating sweden
  • Sandhult singlar
  • Socialdemokraterna i Svenljunga - PDF Gratis nedladdning
  • Öppen verksamhet i Borås | tapissier-lanoe.com

Vi ser det som nödvändigt att systematiskt stärka kommunens utvecklingskraft. För detta krävs insatser för ett mer positivt näringslivsklimat. Det är viktigt att vidareutveckla centralorten till en dynamisk kommunkärna med torget som attraktivt nav.

SPF Seniorerna Södra Älvsborgsdistriktet

Ett kulturhus i direkt anslutning till torget skulle ge tillgång till mötesplatser som i dag saknas, inte minst för näringslivet. Svenljunga har för liten befolkning för att klara alla de uppgifter som idag läggs på en kommun. Det är därför nödvändigt att stärka samarbetet med grannkommunerna. Det är i skolan vi formas som människor och det är där vi får tillgång till vårt viktigaste instrument - språket.

mötesplatser för äldre i svenljunga

Utan ett välutvecklat språk får vi svårt till ett bra liv. För oss socialdemokrater har alla rätt till en bra förskola skola. Alla barn elever skall ges trygghet, jämlikhet och kunskap. Alla skall känna glädje och trivsel.

Mötesplatser och aktiviteter för äldre

Om man trivs och känner glädje tillgodogör man sig kunskaper speed dating i ljungskile. Alla elever skall få de kunskaper som krävs för att klara fortsatta studier.

Alla familjer och barn som vill ska ha tillgång till en förskoleplats.

Artrosträning med Sofia

En väl utbyggd förskola ger föräldrar möjlighet att kombinera familj och arbete, och barnen får tillgång till omsorg och en pedagogisk verksamhet på lekens villkor.

Framtidens arbetsmarknad kräver att förskolan har andra öppettider än dagens traditionella. Utbildningen skall vara av högsta kvalitet från förskolan till vuxenutbildningen. Därför vill vi höja personaltätheten och minska barngrupperna i förskolan. Vi vill öka insatserna för att stärka alla elevers kunskaper för vidare utbildning.

mötesplatser för äldre i svenljunga

Vi ser det som angeläget att stärka barns inflytande och att genom utvecklingssamtal ge elever och föräldrar klara besked om var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling, vad som behöver förbättras och vilka insatser som krävs för att åstadkomma detta.

Det är i unga år som vi formas som människor. Mötesplatser för äldre i svenljunga måste barn få utrymme att leka, söka och experimentera sig fram. Barn och ungdom är fyllda av liv, lust och kreativitet och det är i unga år som den stimuleras som bäst. Därför vill vi Socialdemokrater under mandatperioden halvera avgiften till kulturskolan.

mötesplatser för äldre i svenljunga

En enskild skolas möjligheter ligger i hur väl skolan i sin helhet kan tillgodose de pedagogiska, organisatoriska och ekonomiska faktorerna som helheten vilar på. Skolans uppdrag är att se till den enskilda elevens behov utifrån ett likvärdighetsperspektiv. Vid ett vikande elevunderlag, med många skolenheter, skall färre elever fördelas på fler skolenheter, vilket leder till både större personalstyrka och större total lokalyta.

Denna splittrade organisation är i sig själv kostnadsdrivande och medför svårigheter att tillgodose elevers behov. Gymnasieskolan måste utvecklas så att fler elever når målen. Vi Socialdemokrater vill att kommunens inflytande ökar på de gymnasier som våra elever studerar på.

Samarbetet mellan skolan arbetslivet och samhällets olika aktörer mötesplatser för äldre i svenljunga förstärkas. Lärandet är en livslång process. Alla människor ska ha möjlighet att förkovra sig eller lära nytt bygga på sina kunskaper och färdigheter.

Vi vill fortsätta på den inslagna vägen och ge vuxna människor möjlighet till vidareutbildning i sin närmiljö och att inlärningsmetoder eller arbetsformer anpassas till varje individs förutsättningar.

Övrig information

Vi vill utveckla metoderna för distansutbildning. Det är ett måste för en kommun att stimulera och stödja kommuninvånarna att lära och lära nytt. Vi jobbar för flexibla öppettider i förskolan. Vi arbetar för att stärka barns inflytande i skolan. Vi arbetar för att kommunens inflytande ökar på de gymnasier som våra elever studerar på.

  • Dejt aktiviteter i dals långed
  • Vårsta dating sites
  • Mötesplatser och aktiviteter för äldre - Halmstads kommun
  • Mötesplatser i Mjöbäck-Holsljunga - Svenska kyrkan i Kind

mötesplatser för äldre i svenljunga Vi skall arbeta för att alla elever ska få de kunskaper som krävs för att klara fortsatta studier. Vi skall arbeta för att halvera avgiften till Kulturskolan.

Vi vill verka för att alla skall känna glädje och trivsel i skolan. Vi arbetar för att alla familjer med barn skall ha tillgång till förskoleplats inom en månad. Vi arbetar för att slå vakt om tillgängligheten för distansutbildning. Ett solidariskt samhälle tar hand om sina äldre.

Detta är allas vårt gemensamma ansvar. Ingen skall tjäna pengar på det vårdbehov som finns hos äldre. Vi skall tjäna varandra inte på varandra.

Vi Socialdemokrater i Svenljunga anser att en trygg ålderdom innebär att den mötesplatser för äldre i svenljunga får den hjälp de behöver och att de själva ska kunna påverka denna omsorg. Våra boenden för äldre skall hålla hög kvalitet och alla skall ha rätt till ett eget boende. De som vill bo kvar i hemmet ska ha möjlighet att göra det med en väl utbyggd hemtjänst, korttidsplatser, hemsjukvård, rehabilitering och en väl fungerande färdtjänst. Service och omsorg för äldre ska drivas och utvecklas i offentlig regi.

Vi Socialdemokrater kan aldrig ställa upp dejtingsajt nolby en politik som säljer ut och privatiserar omsorgen om våra äldre.

För att säkra kvaliteten i äldreomsorgen vill vi Socialdemokrater öka antalet anställda. Detta ger bland annat möjlighet till mer utevistelse för de äldre. Vi vill införa pargaranti. För dementa skall det finnas gruppboende med trygghet, kontinuitet och stimulans. Vi vill öka antalet trygghetsboenden. Vi Socialdemokrater ser det som nödvändigt att öka satsningen på kompetensutveckling för personalen.

För att klara rekryteringen till äldreomsorgen de kommande åren behövs en ny personalpolitik.

Kontakta oss

Svenljunga kommun kan inte fortsätta att vara den kommun som har flest deltidsarbetare kvinnor i hela landet. Vi Socialdemokrater vill erbjuda fler anställda den sysselsättningsgrad de önskar. Vi vill öka den fysiska och psykosociala tillgängligheten i hela kommunen samt förbättra möjligheterna till sysselsättning.